توضیحاتی در خصوص تأسیس شعبه در کرج

مراحل تأسیس شعبه در کرج

اگر افراد علاوه بر تأسیس شرکت قصد تأسیس شعبه در کرج را هم داشته باشند در قسمت ثبت سامانه ای باید اطلاعات شعبه  اعم از آدرس، کد پستی و مدیر شعبه را مشخص نمایند و در قسمت اوراق شرکت هم آدرس شعبه آورده شود بعد از مرحله تأیید نام 3 نسخه از اوراق باید پرینت گرفته شود زیرا یک نسخه برای اداره ثبت شرکتهای مربوط به دفتر مرکزی است و یک نسخه هم برای اداره ثبت شرکتهای مربوط به شعبه است و یک نسخه هم که برای موسسین شرکت است.

اگر شرکها بعد از ثبت رسیدن قصد تأسیس شعبه در کرج را داشته باشند طی تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود که صورتجلسه تأسیس شعبه در کرج طی مدت 30 روز انجام می شود