توضیحاتی در خصوص ثبت تغییرات در کرج

بعد از به اتمام رسیدن مراحل ثبت شرکت وگرفتن اوراق ثبتی و شناسه ملی ,شرکت به صورت قانونی می تواند شروع به کار کند .در طی فعالیت شرکت موضوعاتی پیش می آید که باید در شرکت تغییر کند مانند این تغییرات می تواند تغییر آدرس شرکت ,آدرس اعضای شرکت ,ورود و خروج اعضای شرکت,افزایش یا کاهش سرمایه اولیه شرکت و....  که این تغییرات باید در اداره ثبت شرکت ها در کرج ثبت و آگهی شود.

شما موکل گرامی برای ثبت تغییرات در کرج باید به تمامی  اسناد مربوط به شرکت ائم از آگهی تاسیس ,شرکت نامه ,تقاضانامه و آگهی تمامی تغییرات انجام شده قبلی را در جلسه مشاوره ثبت تغییرات در کرج به همراه اشته تا مشاوران مجرب موسسه حقوقی بین الملل پایش صورت جلسه ثبت تغییرات در کرج را تنظیم کرده و مسولان اجرایی موسسه آن را به اجرا برسانند