توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

برای ثبت شرکت تجهیزات پزشکی ابتدا باید گستردگی کار معین شود که آیا حوزه کاردر حد توزیع و فروش تجهیزات پزشکی است یا مونتاژ و طراحی و یا تولید آن هم شامل می شود.ر صورتی که حوزه کار مونتاژ و تولید و یا طراحی هم باشد باید مجوزهای مربوط به سازمان دارو و غذا  نیز تهیه شود.

میتوان شرکت تجهیزات پزشکی را به دو صورت ثبت شرکت مسولیت محدود تجهیزات پزشکی و یا ثبت شرکت سهامی خاص تجهیزات پزشکی تاسیس کرد.

برای ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به صورت مسولیت محدود شرکا حداقل باید 2 نفر باشند و همچنین میتوان با حداقل سرمایه 100 هزار تومان شروع به کار کرد واین سرمایه صرفا اعلامی است و نیاز به واریز به حساب شرکت نمیباشد

برای ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به صورت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار باید وجود داشته باشد و میتوان با حداقل سرمایه 100 هزار تومان شروع به کار کرد اما با این تفاوت که 35% از  سرمایه اولیه باید تا زمان صدور آگهی تاسیس شرکت در حساب شرکت در شرف تاسیس باقی بماند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در ارتباط با ثبت شرکت تجهیزات پزشکی میتوانید با کار گروه تخصصی بین الملل پایش تماس بگیرید