توضیحاتی در خصوص ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه نیازبه موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح دارد برای دریافت مجوز ثبت موسسه خیریه ابتدا باید تقاضای اخذ موافقت اصولی خود را به معاونت امور اجتماعی بدهند که طی بررسی و نظر کارشناسی و هم چنین بعد از انجام مرحله مصاحبه،پرونده جهت بررسی بیشتر به حراست ارجاع داده می شودو بعد از این مراحل در صورت تأیید موافقت اصولی صادر می شود که پس از آن برای ثبت موسسه خیریه ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکتها صورت میگیرد و در صورت تأیید یکی از نام های پیشنهادی و تکمیل مدارک و ارسال به اداره ،بعد از گذشت 25 روز کاری آگهی تأسیس صادر می شود.