توضیحاتی در خصوص تعریف شرکت

تعریف شرکت

تعریف شرکت در ایران.

در قانون ایران و نظریه علمای حقوق برای شرکت تعاریف متعددی عنوان گردیده است.اصولاشخصیت حقوقی زاده و پرداخته فکر حقوقدان می باشد.و یک شخصیت تخیلی است.در مجموع طبق تعاریف متعدد شرکت را چنین باید توصیف نمود:

یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

در صورت هرگونه سئوال و یا فرایند حقوقی ثبت شرکت،ثبت تغییرات شرکت،ثبت برند و ثبت علامت تجاری در کرج با موسسه بین الملل تماس حاصل نمایید.