توضیحاتی در خصوص تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در قالب مجمع فوق العاده و یا صورتجلسه هیئت مدیره قابل اجرا و ثبت می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که تغییر آدرس شرکت سهامی خاص از واحد ثبتی شهری به واحد ثبتی شهر دیگر انتقال یابد می بایست شماره ثبت جدید اخذ نمایید.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در موسسه

در مجموعه بین الملل کلیه مراحل ثبت تغییرات شرکت ها و همچنین مراحل ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص  و ثبت شرکت در کرج و همچنین ثبت علامت تجاری در کرج در حوزه های ثبتی کرج و تهران با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام می گردد.