توضیحات تکمیلی در خصوص مدیریت شرکت با مسئولیت محدود

مدیریت شرکت با مسئولیت محدود

 مدیریت شرکت با مسئولیت محدود توسط هیئت مدیره این شرکت انجام می گردد.شما می توانید اطلاعات لازم در خصوص  مدیریت شرکت با مسئولیت محدود در حوزه های حقوقی مرتبط با قانون تجارت را از کارگروه حقوقی بین الملل جویا گردید.در مجموعه بین الملل کلیه فرایند و خدمات ثبتی و حقوقی در کرج و تهران شامل ثبت شرکت ها در کرج،ثبت برند تجاری در کرج و امور ثبتی مرتبط با شخصیت حقوقی انجام می گردد.