توضیحاتی در خصوص انواع صورتجلسات موسسه

انواع صورتجلسات موسسه

انواع صورتجلسات موسسه در قالب مجامع عمومی انجام می گردد.در صورت نیاز به تدوین و تنظیم انواع صورتجلسات موسسه و همچنین مراحل ثبت انواع صورتجلسات موسسه با ثبت بین الملل همراه باشید.در مجموعه بین الملل مراحل ثبت تغییرات موسسه در کرج و همچنین کلیه امور اداری و ثبتی مرتبط با موسسات با کمترین هزینه و در اسرع وقت در کرج انجام می گردد.