توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت

در صورت نیاز به ثبت شرکت در کرج و تهران و دیگر مناطق ایران می توانید از کارشناسان مجرب موسسه بین الملل اطلاعات لازم را کسب نمایید.در مجموعه ثبت شرکت و برند بین الملل کلیه فرایند ثبت شرکت درکرج و تهران در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه به ثبت می گردد.

در این مقاله به صورت مختصر در خصوص وضعیت انواع شرکت ها شامل تعریف شرکت،مدارک لازم جهت ثبت شرکت در کرج و تهران پرداخته شده است.

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری ( ثبت شرکت )هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته و سپس در خصوص نحوه ثبت شرکت و مدارک لازم جهت ثبت شرکت می پردازیم.

تعریف شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت در کرج شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج و تهران:

دو جلد اساسنامه‌ی جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران.
دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی جهت ثبت شرکت سهامی خاص درکرج  و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران.
دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.
دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد.
فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین  برابر اصل در دادگستری‌ جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج.
ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

جهت ثبت شرکت در کرج ،شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج وتهران

دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود در کرج.
دوبرگ شرکت نامه ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود در کرج.
دو نسخه از اساسنامه ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود در کرج.
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود در کرج.
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز جهت ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود در کرج.

تعریف شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت ،شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی در کرج و تهران:

دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی
دو برگ شرکت‌نامه ثبت شرکت تضامنی
دو نسخه اساسنامه ثبت شرکت تضامنی
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا جهت ثبت شرکت تضامنی
مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج و تهران

صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج.
اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی ثبت شرکت تعاونی.
درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی.
طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون جهت ثبت شرکت تعاونی.
رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه جهت ثبت شرکت تعاونی.
6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی جهت ثبت شرکت تعاونی.
موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه جهت ثبت شرکت تعاونی.
مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه جهت ثبت شرکت تعاونی .

تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. ( ثبت شرکت )

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام در کرج: 

الف ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت سهامی عام در کرج و تهران:

دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام.
دو نسخه اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام.
دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین ثبت شرکت سهامی عام.
دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد) جهت ثبت شرکت سهامی عام.
آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده ثبت شرکت سهامی عام.
فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.جهت ثبت شرکت سهامی عام.
گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت جهت ثبت شرکت سهامی عام.
ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیازجهت ثبت شرکت سهامی عام.
ب ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی ثبت شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها ی کرج.

دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی ثبت شرکت سهامی‌عام در کرج .
دونسخه طرح اساسنامه‌ی ثبت شرکت سهامی‌عام در کرج.
دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج.
گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج.
فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج.
در پایان در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تخصصی در زمینه ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکت ها و کلیه امور اداری و حقوقی شرکت ها در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران حتما قبل از هر اقدام با کارشناسان مجرب موسسه بین الملل مشاوره و مشورت نمایید.در این مجموعه کلیه خدمات حقوقی و اداری ثبت شرکت ها در حوزه مشاوره کاملا رایگان بوده و در صورت نیاز کلیه مراحل در محل کار شما صورت خواهد گرفت.