توضیحات تکمیلی در خصوص مدارک لازم جهت ثبت موسسه

مدارک لازم جهت ثبت موسسه

در حوزه ثبت موسسات مدارک لازم جهت ثبت موسسه شامل کلیه مدارک شناسایی موسسین و اعضای هئت مدیره شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه شامل

1-شناسنامه کلیه موسسین همراه با کارت ملی

2-شناسنامه کلیه اعضای هیئت مدیره

مراحل اداریثبت موسسه

متقاضی ثبت موسسه پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع موسسات را گرفت،به حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند و مدارک موسسه مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشندمتقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک لازم جهت ثبت موسسه وارد سیستم شد به متقاضی کد درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن کد درخواست امکان پذیر است.