• توضیحات تکمیلی در خصوص روند انحلال موسسه

مراحل انحلال موسسه با مشارکت و تصمیم گیری کلیه شرکت صورت می پذیرد.در ابتدا باید کلیه شرکا در قالب مجمع فوق العاده تصمیمات مبنی بر انحلال موسسه را تایید و با امضای صورتجلسه انحلال موسسه مراحل اجرای پرونده به اداره ثبت شرکت ها ارجاع گردد.

انحلال موسسه از طریق مجموعه بین الملل ایلیا

در صورت نیاز به انحلال موسسه می توانید از کارشناسان مجرب موسسه بین الملل ایلیا اطلاعات لازم را کسب نمایید.

در موسسه بین الملل ایلیا کلیه فرایند انحلال موسسه با کمترین هزینه انجام می گردد.در صورت نیاز به انحلال موسسه در کرج و تهران و مراحل تصفیه موسسه خود با کارشناسان مجرب موسسه بین الملل ایلیا در حوزههای ثبتی کرج و تهران  در ارتباط باشید.