توضیحاتی در حوزه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

در مورد  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها باید به مفاد اساسنامه شرکت توجه نمود.در اساسنامه شرکت ها با توجه به اختیاراتی که به مجامع عمومی شرکت ها داده شده است تصمیمات متغییر می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی در خصوص  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ثبت صورتجلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با کارشناسان مجرب موسسه بین الملل در ارتباط باشید.

در این مجموعه فرایند ثبت تغییرات شرکت در کرج و تدوین تغییرات شرکتها به صورت تخصصی و در اسرع وقت صورت می پذیرد.