لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شرکت سهامی عام در تهران ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت شرکت تعاونی در تهران ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
ثبت شرکتهای تخصصی در تهران
ثبت شرکت بازرگانی در تهران ثبت شرکت عمرانی - ساختمانی در تهران ثبت شرکت گردشگری در تهران ثبت شرکت معماری در تهران ثبت شرکت خدمانی در تهران ثبت شرکت تولیدی صنعتی در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران
ثبت تغییرات شرکت در تهران ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران تغییر آدرس شرکت در تهران تغییر نام شرکت در تهران ورود و خروج شریک در تهران نقل و انتقال سهام شرکت در تهران
تماس با ما

انحلال شرکت سهامی در تهران


شرکت سهامی از جمله شرکتهایی می باشد که در ماده20قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت سهامداران شرکت به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد.

به سبب ماده 2 لایحه ذکر شده،شرکت سهامی حتی زمانی که موضوع فعالیت آن بازرگانی نباشد باز هم شرکت بازرگانی شمرده می شود.به موجب همین امر شرکت سهامی به هنگام تشکیل و ثبت در مجموعه شرکت های تجاری قرار می گیرد.

شرکتها بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها امکان دارند بر اساس مواردی مجبور به انحلال شود در این مقاله به این موضوع انحلال شرکتها پرداخته می شود.

انحلال شرکت سهامی در تهران

شرکت سهامی اعم از خاص یا عام  در تهران در موارد های می توانند شرکت را منحل کنند :

  1. در صورتی که شرکت موضوعی را که به منظور آن تشکیل شده است انجام ندهد یا انجام آن ناتوان شود.
  2. چنانچه شرکت به منظور زمان خاصی تشکیل شود و در آن زمان سپری شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شود.
  3. در صورتی که شرکت های سهامی گرفتار ورشکستگی شده باشند.
  4. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افرادی که صاحب سهام هستند به هر دلیلی به انحلال رأی دهند.
  5. در صورتی که حکم قطعی دادگاه به منظور منحل شدن شرکت سهامی صادر شده باشد.

مدیر تصفیه و وظیفه های او بعد از انحلال شرکت های سهامی

واضح است بعد از این که شرکت سهامی منحل می گردد ، مدیران دیگر سمتی نخواهند داشت . از آن جهت که این امکان وجود دارد شرکت کارهای ناتمامی از قبیل ، مطالبات و بدهکاری ها یا اجناسی در انبار موجود داشته باشد که باید به فروش برسد و حتی ممکن باشد دعاوی در دادگاه ها  داشته باشد و از همه مهم تر این که دارایی شرکت باید بین سهام داران تقسیم گردد بنابراین  وجود اشخاصی که نماینده شرکت در حال تصفیه می باشند به منظور انجام این امور ضروری می باشد و این اشخاص  را مدیران تصفیه می نامند.

مدیر تصفیه همیشه از اشخاص توانا و مورد اعتماد انتخاب می گردد و  باید عهده دار کلیه امور شرکت باشد و تعهدات شرکت را انجام دهد ، بدهی های شرکت را دریافت نماید و در صورت لزوم معاملاتی انجام گردد.

مواد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظیفه هایی را مشخص  نموده  است که قسمتی از آن به شرح زیر می باشد:

پس از انتخاب مدیر یا مدیران انجام امور تصفیه می بایست کلیه ی اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل دهد پس از آن عهده دار انجام امور شرکت گردند.

مدیران تصفیه نمایندگان شرکت در حال تصفیه هستند و تمامی  اختیارات لازم را به منظور امر تصفیه  دارا می باشند. محدود کردن اختیار مدیران باطل و کان لم یکن می باشد.

انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه به صورت کلی یا جزئی به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به نزدیکان آن ها از طیقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع می باشد. هر نقل وانتقالی که بر خلاف این ترتیب انجام گیرد باطل می گردد .

تصمیم به انحلال شرکت سهامی و نام های مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آنها که به طور معمول  همان نشانی مرکز شرکت می باشد باید در مدت ۵ روز به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد.

شرکت پس از انحلال شرکت سهامی در حال تصفیه به حساب می آید و باید به  دنبال نام شرکت در همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر گردد و نام مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی  اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ذکر گردد .

زمان مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از ۲ سال تجاوز نماید و اگر تا پایان ۲ سال امر تصفیه به اتمام نرسد  مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت نماید و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده اند مراتب را به دادگاه اعلام کند تا مأموریت آن ها برای مدتی بیش از دو سال نشود از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب کنند.

مدیر تصفیه وظیفه دارد به شرح فوق  انحلال شرکت سهامی را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایدو در غیر این صورت  انحلال شرکت سهامی تا هنگامی که  که ثبت نگردد و اعلام نشده است  به منظور  اشخاص ثالث بدون اثر می باشد.

صاحبان سهام نیز این حق را دارا می باشد تا  مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه اطلاعاتی را کسب کنند.

در صورتی که  به منظور نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین و مشخص می شوند  قانون وظایفی را  برای آن ها معین  نموده است که  به شرح زیر می باشد:

با توجه به ماده ۲۱۸ در صورتی که بر اساس  اساسنامه شرکت ، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام (  حکم دادگاه ) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر مشخص  می گردد ، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی نماید و  گزارش های خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

براساس و با توجه به  ماده ۲۱۹ در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در تمامی  موارد به عهده مدیران تصفیه می باشد و در صورتی که  به این تکلیف عمل نکنند ناظر باید  مجمع عمومی را دعوت نماید . در صورتی که ناظر هم  به وظایف  خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا تعیین  نشده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذینفعی  به تشکیل مجمع عمومی  حکم می دهد.

تقسیم دارائی شرکت بعد از انحلال شرکت سهامی

بخشی از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز  نمی باشد میان  صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم می گردد ، به شرط آن که حقوق بستانکاران لحاظ  شده باشد و معادل قرض هایی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع گردد. و پس از به پایان رسیدن  تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه تمامی  قروض و دیون  ، دارائی شرکت  به صورت  بازخرید مبلغ اسمی سهام به سهام داران می رسد و مازاد آن  به ترتیب قوانین و مقررات  اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه قانونی نداشته باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می گردد.

مدیران تصفیه وظیفه دارند  طی  ۱ ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند .

مدیران تصفیه باید پس از اعلام پایان  تصفیه مبالغی که باقی مانده است را در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایران  به امانت  بگذارند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را دریافت نکرده اند به بانک ارائه دهند واز طریق انتشار آکهی اطلاع رسانی کنند تا اشخاص به منظور  دریافت  طلب خود مراجعه کنند . در صورتی که پس از ۱۰ سال از تاریخ انتشار آگهی اتمام  تصفیه مراجعه نکنند مبالغی که  باقی مانده است را با اطلاع دادستان محل ، جزء اموال بدون صاحب محسوب می کنند و به خزانه ی دولت انتقال داده می شود.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اساسنامه شرکت

مهم ترین ستون شرکت سهامی اساسنامه می باشد.تمامی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص بایستی دربردارنده ی اساسنامه باشند در این مقاله در مورد تنظیم نمودن اساسنامه و هم چنین تصویب آن اطلاعات لازم رادریافت نمایید.

مزایای ثبت شرکت در تهران

زمانی که موسسین شرکت خود را در تهران به ثبت می رسانند می توانند از مزایای آن بهره مند شوند در این مقاله به توضیحات بیشتر در این مورد پرداخته می شود

ثبت شرکت چه مزیت هایی دارد ؟

در عصر حاضر و توسعه یافتن اجتماع ، با وجود فعالیت های زیاد اشخاص این توانایی را ندارند تا برخی از کارها را خودشان انجام بدهند و یا در آن حوزه تجربه کافی ندارند تاسیس شرکت ها به این اشخاص این فرصت را می دهد تا برخی از این کارها را از طریق آن شرکت ها انجام بدهند.

وظایف مجمع عمومی عادی چیست؟

وظایف مجمع عمومی عادی عام می باشد و هر آنچه که جزء وظایف مجمع عمومی موسس و فوق العاده نمی باشد جزء وظایف مجمع عمومی عادی می باشد.در این مقاله به وظایف مجمع عمومی عادی پرداخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

انواع شرکت های دانش بنیان

به شرکتی شرکت دانش بنیان می گویند که از راه و روش مراجع ذی صلاح ( که در حال حاضر کارگروه ارزیابی و تشخیص شایستگی شرکت های دانش بنیان می باشد ) علامت و پروانه دانش بنیانی را بدست آورده باشد شرکتهای دانش بنیان دارای انواعی می باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر می پردازیم

موسسه تجاری چیست ؟

شرکت تجارتی، در واقع قراردادی بین دو یا چند نفراست که به موجب آن توافق می کنند با به اشتراک گذاشتن بخشی از سرمایه خود و تامین سرمایه ای مستقل، شرکتی را جهت اجرای هدف معینی تاسیس کنند و در سود و زیان های حاصله از کاربرد آن سرمایه شریک باشند

وظایف مجمع عمومی موسس چیست؟

یکی از اجزای ضروری برای تشکیل شرکت سهامی مجمع عمومی موسس می باشد.مجمع عمومی موسس از اجتماع دو گروه سرمایه گذار و پذیره نویسان تشکیل می گردد.برای مطالعه بیشتر در مورد وظایف مجمع عمومی موسس مقاله را بخوانید.

شرایط ثبت شرکت حسابداری

حسابداری رشته ای است که موضوع آن شناخت فرآیندهای مالی و بیان آنها به شکل عدد می باشد. دراین مقاله مطالبی در مورد شرایط ثبت شرکت حسابداری مطالعه نمایید

نمونه اسم شرکت

زمانی که در صدد تاسیس شرکت هستید باید بدانید که برای آن باید اسم و نشانی را انتخاب نمایید که توسط آن بتوان شرکت را شناسایی کرد در این مقاله به نمونه های اسم شرکت پرداخته می شود

اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه شرکت یکی از اسنادی می باشد که به منظور ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از الزامات و ضروریات می باشد.در حقیقت اساسنامه شرکت سندی می باشد که تمام نکته های مهم شرکت در آن درج می گردد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟